Post of the day
Facebook

Tìm hiểu về Vertical Media

  Nhân sự vụ có vài tranh luận trong một bài đăng ở Launch, mình chia sẻ ở đây về góc nhìn của mình đối với mô hình vertical media để mọi người rộng đường tham khảo cũng như góp ý, tranh luận thêm. Vertical Media là gì? Nói một cách dễ hiểu, nó là…