FPT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng Giám đốc FPT, thay ông Trương Gia Bình. Ông Ngọc là một trong các thành viên sáng lập và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồn...