nên học tiếp hay khởi nghiệp?

nên học tiếp hay khởi nghiệp?