Startup Việt Nam: Hãy ngừng nói và làm việc

Đây là một bức thư cá nhân từ một người viết bài công nghệ gửi đến tech startup ở Việt Nam, nếu bạn không thích tiêu đề, bạn có thể đi ra. Nếu bạn muốn tranh luận, hãy để lại nhậ...